چگونه مشاور مدیریت شوم؟

مشاور مدیریت و کار در شرکت های مشاوره کسب و کار کار راحتی نیست. تبدیل شدن به بهترین مشاور کسب و کار در تهران نیز کار ساده ای نیست. مسئولیت مشاور در شرکت های مشاوره کسب و کار خیلی بیشتر از کسی است که توصیه‌ های او را انجام می‌ دهد؛ به ویژه اینکه نتیجه […]