تجارت بین الملل

آشنایی با اهداف و روش های مذاکرات بین الملل تجاری به بحث و مذاکره با مشتریان بین المللی، تنظیم کننده ها و شرکا از شرکت های تجاری سایر کشور ها که اغلب به آماده سازی دقیق نیاز دارد مذاکرات بین الملل تجاری گفته می شود. موفقیت در مذاکره به تجزیه و تحلیل و ارزیابی تجارت […]